Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

De uitvoerder: De heer Senne Mostmans (handelsnaam Mostmans Printings), KBO 0671.791.415, Nieuwstraat 57 – 3560 LUMMEN, die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van grafisch ontwerp en print partnership. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de uitvoerder als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitvoerder

2. Offertes

Tenzij vooraf door ons ingetrokken zijn onze offertes slechts geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode aangeduid werd, gedurende 10 dagen na hun dagtekening.

3. Levering- en uitvoeringstermijnen.

Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

4. Betaling.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen betaalbaar door middel van overboeking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. Bij niet betaling van het gehele factuurbedrag op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van: in relatie B2B (business to business): intrestvoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. 
In relatie B2C (business to consumer) : intrestvoet van 12 % Bovendien zal bij niet tijdige betaling, automatisch zonder ingebrekestelling en van rechtswege de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer ten belope van 10 % van de hoofdsom met een minimum van 50,00 euro.
Wij zullen steeds het recht hebben om vóór een levering of werk voorschotten te vragen. Onverminderd ons het recht in voormeld artikel, zullen wij ook volledig waarborgen of zelfs volledige betaling kunnen eisen.

5. Klachten.

Klachten dienen binnen de zeven kalenderdagen na levering of respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk gemeld worden.
Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de uitvoerder niet tijdig op de hoogte is gebracht. In geval van aansprakelijkheid van de uitvoerder is de schadevergoeding in elk geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het bedrag dat de uitvoerder factureert voor haar eigen diensten.

6. Uitvoering opdracht en oplevering

De uitvoerder heeft een middelenverbintenis en zal de toevertrouwde opdracht met de nodige zorgen uitvoeren. De uitvoerder mag er van uit gaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens volledig en correct zijn. Indien voor, tijdens of na de uitvoering van de werken zou blijken dat de verstrekte gegevens en informatie onvolledig of onjuist zijn, zullen de bijkomende kosten ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van de informatieverplichting door de opdrachtgever integraal in rekening worden gebracht en dit ongeacht elke prijsafspraak die tussen de opdrachtgever en de uitvoerder werd afgesloten.

7. Goed voor druk

Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend “goed voor druk” ontslaat de uitvoerder van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “goed voor druk” blijft eigendom van de blijft en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

8. Afwijkingen

Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door de uitvoerder aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De uitvoerder mag 5 % (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20 % (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.

De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de opdrachtgever kunnen enigszins afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. De uitvoerder is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

9. Plaatsingsvoorwaarden

De opdrachtgever dient over de nodige vergunningen van de bevoegde instanties te beschikken tot toelating voor het uitvoeren van de werken.

Slechte weersomstandigheden kunnen leiden tot opschorting van de werken.

Het te bewerken terrein dient zowel bovengronds als ondergronds vrij te zijn van hindernissen. Het terrein dient ook voor werken hoger dan twee meter van de grond berijdbaar te zijn met een hoogwerker. Indien het terrein niet voldoet aan deze voorwaarden kan dit leiden tot opschorting van de werken.

De verpakkingen en resten van de gebruikte materialen, als ook de uitgegraven gronden worden op de werf achtergelaten. De uitvoerder kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van het materiaal na het verlaten van de werf.

Schade aan de riolering, leidingen of andere zijn steeds ten laste van de opdrachtgever, daar de opdrachtgever de uitvoerder op de hoogte dient te brengen van de juiste ligging van ondergrondse leidingen voor de aanvang der werken.

Bij plaatsing van belettering op voertuigen of bestickering van ramen en andere oppervlakte dient de opdrachtgever er voor te zorgen dat deze oppervlakte grondig gereinigd zijn voor aanvang van de werken. Indien dit niet het geval is kunnen de werken opgeschort worden of wordt een meerprijs aangerekend van 60 euro per uur voor het reinigen van de oppervlakte. 

10. Eigendomsrechten

De uitvoerder draagt de intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals onder meer beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch Recht, op volgende niet-limitatief omschreven werken: tekeningen, schetsen, (3D-)ontwerpen, offertes en plannen over aan de opdrachtgever. Niettemin blijft de uitvoerder ten allen tijde en niettegenstaande betaling van de contractuele overeengekomen vergoeding mede-eigenaar van intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals onder meer beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch Recht, op volgende niet-limitatief omschreven werken: tekeningen, schetsen, (3D-)ontwerpen, offertes en plannen. De uitvoerder heeft het recht tot reproductie en uitvoering onder welke vorm dan ook van deze werken.

11. Overmacht.

De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

12. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. In geval van betwistingen tussen de opdrachtgever en de uitvoerder is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt en de Vrederechter van het tweede kanton van Hasselt bevoegd.